เขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 950 695 73.1579 1,011.37 1,032.88
2 792 745 94.0657 1,319.90 1,301.03
3 713 586 82.1879 1,135.63 1,089.65
4 1693 1,159 68.4584 2,799.21 2,740.26
5 706 680 96.3173 1,686.24 1,694.75
6 961 682 70.9677 1,500.08 1,426.73
7 1650 1,528 92.6061 3,715.54 3,633.01
8 647 437 67.5425 1,007.79 942.95
9 989 850 85.9454 1,931.64 1,897.69
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร