ระดับเขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 950 695 73.16 2,100 2,031
2 792 745 94.07 1,554 1,527
3 713 586 82.19 2,501,751 1,662
4 1,693 1,159 68.46 1,973 42,501,929
5 706 680 96.32 2,895 2,502,860
6 961 682 70.97 2,093 2,075
7 1,650 1,528 92.61 7,502,643 7,502,662
8 647 437 67.54 7,501,783 11,255,648
9 989 850 85.95 2,381 9,815,608
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร