ระดับเขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 950 716 75.37 2,152 2,083
2 792 762 96.21 1,578 1,552
3 713 647 90.74 2,501,908 7,501,807
4 1,693 1,279 75.55 2,147 50,002,024
5 706 681 96.46 2,897 2,502,862
6 961 713 74.19 2,210 2,185
7 1,650 1,554 94.18 7,502,678 12,502,693
8 647 484 74.81 7,502,038 13,696,261
9 989 879 88.88 21,824,088 33,135,364
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร