เขต
งบวัสดุ
งบแรงงาน
งบรวม
1 252,650 250,850 503,500
2 494,500 500,200 994,700
3 1,241,820 1,258,125 2,499,945
4 1,249,500 1,250,500 2,500,000
5 483,720 483,600 967,320
6 877,600 1,122,400 2,000,000
7 710,200 719,800 1,430,000
8 347,800 277,200 625,000
9 350,000 499,895 849,895
Grand Summary (COUNT=9)
  SUM=6,007,790
AVG=667,532
SUM=6,362,570
AVG=706,952
SUM=12,370,360
AVG=1,374,484
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร